Regulamin

I. POSTAWNOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej nieplodnirazem.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu
 2. Niniejszemu regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem Usług świadczonych przez Serwis, określonych w odrębnych regulaminach, politykach, cennikach, informacjach itp.
 3. Właścicielem serwisu internetowego nieplodnirazem.pl jest Sylwia Bentkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NiepłodniRazem.pl Sylwia Bentkowska, ul. St. Leszczyńskiego 40a lok 2, 02-496 Warszawa, NIP 633-201-16-69, Regon 361787003, zwana dalej Właścicielem/Administatorem Serwisu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania się Użytkownika. Niektóre treści, zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, są dostępne publicznie dla użytkowników Internetu (z zachowaniem ochrony prywatności). Korzystanie z serwisu osób niezarejestrowanych (Gość) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

II. DEFINICJA

 1. SERWIS – portal internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych, udostępnionych za pośrednictwem sieci Internet, znajdujący się pod adresem nieplodnirazem.pl
 2. REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z załącznikami do niego, stanowiącymi jego integralną część.
 3. UŻYTOWNIK – każda osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie), każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający z Serwisu oraz udostępnionych w nim Usług, także zarejestrowany, który posiada swój Login i Hasło.
 4. GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnodostępne zasoby bez rejestracji w ramach Wolnego Dostępu.
 5. KONTO – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) indywidualny adres z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik zarejestrowany wprowadza i zarządza danymi, opisanymi i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania oraz archiwizowanych, umożliwiających korzystanie z Serwisu.
 6. LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika
 7. PROFESJONALISTA – lekarz ginekolog, lekarz androlog, lekarz stomatolog, psycholog, pielęgniarka, coach, dietetyk, a także inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 8. PLACÓWKA -miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
 9. WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną.
 10. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili dokonywania czynności.
 11. MATERIAŁY – w szczególności treści takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 12. USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników, dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Serwis lub inne podmioty współpracujące z Serwisem na podstawie stosownej umowy;
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych
 13. WŁAŚCICIEL/ADMINISTRATOR – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Firma NiepłodniRazem.pl Sylwia Bentkowska z siedzibą w Warszawie ul. Leszczyńskiego 40a/2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 923016/2015, posiadająca NIP 633-201-16-69

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail i nazwy Użytkownika (login), a następnie aktywuje swoje konto w Serwisie poprzez link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Klikając w nadesłany link Użytkownik przechodzi do logowania w serwisie wpisując hasło.
 2. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Po zarejestrowaniu się przez Użytkownika zostaje stworzony profil, obejmujący informacje o Użytkowniku. Wszelkich modyfikacjie konta, bądź chęć usunięcia konta, proszę zgłaszać na adres mailowy: admin@nieplodnirazem.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się używać pseudonimu, który pozwoli na zachowanie w największej poufności danych, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika przez innych Zarejestrowanych Użytkowników, jak i osoby korzystające z publicznie dostępnych zasobów Serwisu. Zasady ochrony prywatności Użytkowników oraz ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. wyraża zgodę na upublicznienie swojego nicku oraz wpisów zamieszczanych w Serwisie (m.in. forum dyskusyjne, komentarze, zadane pytania do redakcji), w tym na zachowanie ich w Serwisie po rezygnacji Użytkownika z korzystania z Serwisu;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, obecnie i w przyszłości, o ile będą one zbierane przez Administratora w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu przez Administratora;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji o charakterze reklamowym na adres email podany podczas rejestracji (za komunikację o charakterze reklamowym uznaje się wszelkie informacje handlowe dotyczące towarów lub usług oferowanych przez podmioty inne niż Administrator i niezwiązane z Serwisem)

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis służy udostępnianiu użytkownikom, zainteresowanym tematyką niepłodności, między innymi, następujących materiałów:
  1. fachowej informacji medycznej,
  2. wsparcia emocjonalnego (SPA),
  3. narzędzi pomocnych do obserwowania i analizy cyklu owulacyjnego, oraz publikacji wyniku analizy na stronach niniejszego portalu,
  4. usług o charakterze społecznościowym (m. innymi forum, rankingi, fakty i mity, odpowiedzi Specjalistów na listy Czytelników),
  5. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach oraz Placówkach,
  6. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Placówek
  7. umożliwia rezerwację terminu u Profesjonalisty/Placówki
  8. informacje i opinie o Profesjonalistach/Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Administrator nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy

V. REZERWACJA WIZYTY U PROFESJONALISTY/W PLACÓWCE

 1. Podczas rezerwacji terminu u Profesjonalisty, za pośrednictwem formularza Umów Wizytę, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te są wprowadzane do oprogramowania, którego dysponentem jest Profesjonalista i mogą być widoczne również dla personelu pomocniczego Profesjonalisty lub Placówki. W polu „szczegóły wizyty” zabrania się opisywania swojego stanu zdrowia- w/w pole służy do przekazania informacji technicznych dotyczących rezerwacji terminu.
 2. Właściciel serwisu nie odpowiada wobec Użytkownika, za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą formularza Umów Wizytę, terminu z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać rezerwację na swoim Profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie.

VI. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis jest bezpłatny i dostępny za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Właściciela Serwisu lub innych podmiotów współpracujących z Serwisem na podstawie stosownej umowy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, objęte są ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.)
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika w celu prowadzenia działalności o charakterze reklamowym, promocyjnym, zawodowym, zarobkowym. Dozwolone jest natomiast powoływanie się przez Użytkownika na osobiste doświadczenia, w tym w zakresie korzystania z produktów lub usług dostępnych na rynku. Naruszenie powyższych postanowień może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem dostępu Użytkownika do Serwisu bądź jego niektórych funkcjonalności, przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, zgłaszając polecenie usunięcia konta Administratorowi przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, na adres: admin@nieplodnirazem.pl.
 5. Administrator ma prawo w każdej chwili usunąć profil Użytkownika, który nie korzystał z Serwisu, nie logując się do swojego konta w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 6. Użytkownik może zamieszczać wpisy i komentarze w Serwisie, w ramach Usług Społecznościowych i innych funkcjonalności udostępnionych przez Administratora (m. in. forum dyskusyjnego, oceny i wpisy w bazie Profesjonalistów/Placówek, fakty i mity) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i zamieszczane treści. Administrator zapewnia możliwość zgłaszania nadużyć w związku z publikacją przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w uzasadnionych przypadkach Administrator może usuwać takie treści z Serwisu.
 7. Zobowiązuje się Użytkownika do powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, w tym w szczególności wypowiedzi naruszające dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich – dotyczy to również wystawianych ocen w rankingach (Profesjonaliści/Placówki) dostępnych na stronach Serwisu.
 8. Jeśli Użytkownik Serwisu uzna, iż wypowiedź innego Użytkownika (komentarz, ocena, wpis, odnośnik do materiału w Internecie) narusza przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, Użytkownik ma prawo powiadomić o takim przypadku Administratora za pośrednictwem formularza korespondencyjnego zamieszczonego w Serwisie.
 9. Zabronione jest zamieszczanie lub rozpowszechnianie za pomocą Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, obraźliwe dla innych Użytkowników lub osób trzecich, zamieszczanie materiałów z naruszeniem praw własności intelektualnej innych podmiotów, podejmowanie działań w celu zakłócenia działania Serwisu, zamieszczanie w Serwisie danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich.
 10. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika wykresów i analiz wygenerowanych w ramach korzystania z narzędzi umieszczonych w Serwisie, oraz inne (pozostałe galerie/zdjęcia umieszczane przez Użytkowników), w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów (komercyjnych bądź niekomercyjnych), w tym w szczególności ich kopiowanie i publikowanie poza Serwisem.
 11. Użytkownik może zamieszczać poza Serwisem:
  1. bezpośrednie odnośniki (linki) do treści zamieszczonych w Serwisie dotyczących Użytkowników, w tym wspomnianych danych, wykresów i analiz powstałych w związku z korzystaniem przez niego z Narzędzi, tak aby były one dostępne dla osób trzecich;
  2. wydruki własnych wykresów w formie plików pdf bądź plików graficznych, wygenerowane w ramach funkcjonalności Serwisu.
 12. Zabrania się upubliczniania i wykorzystywania przez Użytkownika danych, wykresów i analiz wygenerowanych w ramach korzystania z Narzędzi Serwisu, nie swoich danych (danych innego Użytkownika Serwisu), w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów (komercyjnych bądź niekomercyjnych), w tym w szczególności ich kopiowanie i publikowanie poza Serwisem.
 13. Użytkownik ma prawo zamieszczać poza Serwisami bezpośrednie odnośniki (linki) do odpowiednich treści zamieszczonych w Serwisie, w tym wykresów i analiz powstałych w związku z korzystaniem z Narzędzi Serwisu, tak aby były one dostępne dla osób trzecich, bez dokonywania Rejestracji.
 14. Treści zawarte na stronach nieplodnirazem.pl, w tym odpowiedzi Specjalistów na zadane pytania przez Czytelników, należy traktować wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie są one formą konsultacji medycznej i nie zastąpią porady lekarskiej uzyskanej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 15. Użytkownicy przesyłając swoje pytania/wypowiedzi/komentarze za pośrednictwem strony nieplodnirazem.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystanie/przetwarzanie/publikowanie w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego oraz na profilach społecznościowych prowadzonych przez NiepłodniRazem.pl.
 16. Serwis nieplodnirazem.pl ma prawo do przeredagowania zadanch pytań i wypowiedzi lub ich fragmentów, które są niezgodne z prawem, wulgarne, reklamowe, spamerskie, nieetyczne, pomawiają lub szkalują osoby trzecie lub w inny sposób mogą naruszać ich prawa.
 17. Serwis nieplodnirazem.pl, ma prawo do korekty, usuwania, łaczenia, dzielenia przeorganizowywania wątków i wypowiedzi, zwłaszcza dublujących się z już istniejącymu lub zbytszczegółowymi.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Administratorowi przysługują w całości prawa własności intelektualnej do Serwisu. Poprzez korzystanie z materiałów, utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów, utworów ani baz danych
 2. Materiały zawarte w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich na mocy, w szczególności: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 3. Prawa do utworów, znaków towarowych lub baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim.
 4. Materiały, utwory, znaki towarowe lub bazy danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, udostępniane są na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 5. Bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu lub osób trzecich, którym przysługują prawa do Materiałów, utworów i baz danych zamieszczonych w Serwisie, Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach prawa.
 6. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do tego, aby Materiały te mogły być udostępniane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, że treść i forma Materiałów jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega, że usługi świadczone w ramach Serwisu:
  1. nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować bezpośrednich konsultacji medycznych, dietetycznych oraz poddawania się badaniom, odpowiednim do stanu zdrowia i potrzeb Użytkownika;
  2. pomimo, iż są na najwyższym poziomie merytorycznym, nie odpowiada za ich trafność i zgodność z aktualnym stanem nauk medycznych. Użytkownik przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogą wpłynąć na jego stan zdrowia, powinien zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej;
  3. narzędzie wykorzystywane w Serwisie stanowi jedynie pomoc w zakresie analizy cyklu owulacyjnego. Narzędzie nie daje gwarancji na zajście w ciążę, jedynie pogląd na funkcjonowanie organizmu danego Użytkownika, tym samym nie może zastąpić prawidłowej opieki lekarskiej / dietetycznej; Narzędzie również nie jest zalecane/proponowane do wykorzystywania/zastosowania jako wsparcie w metodzie antykoncepcji;
  4. wypowiedzi Użytkowników, zamieszczane w ramach Usług Społecznościowych, odnoszą się wyłącznie do osobistych doświadczeń Użytkowników, nie stanowią porad lekarskich, nie reprezentują stanowiska Administratora w żadnej sprawie ani nie mogą zastępować korzystania przez Użytkowników z konsultacji medycznych, badań lub terapii; Administrator nie gwarantuje wiarygodności informacji zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Usług Społecznościowych Serwisu.
 2. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za ewentualne szkody, których może doznać Użytkownik:
  1. w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgody z Regulaminem bądź przepisami prawa;
  2. w związku z bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem działaniem osób trzecich (w tym innych Użytkowników Serwisu), w tym w szczególności z wejściem przez nich w posiadanie danych służących do dostępu do konta Użytkownika w Serwisie;
  3. w związku z tymczasowym lub trwałym zablokowaniem dostępu do Serwisu lub ich części bądź usunięciem konta Użytkownika, zarówno z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (naruszenie Regulaminu), jak również z przyczyn po stronie Administratora lub osób trzecich (awaria Serwisu, zaprzestanie działalności);
  4. skutki działań Użytkowników podjętych na podstawie informacji uzyskanych z Serwisu lub w związku z korzystaniem z usług Serwisu;
  5. za ewentualne szkody w związku z treściami zamieszczanymi przez innych Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania/usunięcia Użytkownika z Serwisu w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
  2. dokonania czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury;
  3. usunięcia wpisów lub komentarzy Użytkownika w ramach Usług Społecznościowych (forum, ocena, fakty i mity itp.), gdyby ich zamieszczenie stanowiło naruszenie (lub prowadziło do takiego naruszenia) praw osób trzecich, w tym w szczególności ich prywatności, dobrego imienia lub innych dóbr osobistych, dobrych obyczajów lub przepisów prawa;
  4. zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności zmian wyglądu strony www (zmian funkcji strony, zmian w zawartości Witryny i stron Serwisu w dowolnym momencie) bez konieczności wcześniejszego ogłoszenia, przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.
  4. informacje pobrane z sieci Internet, w szczególności z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników.
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Właściciela Serwisu, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
  6. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamanie do systemu Użytkownika, przejęcie haseł Użytkownika przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku z korzystania z niektórych Usług związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może podać swoje Dane osobowe,
 2. Udostępnienie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z niektórych Usług w Serwisie,
 3. Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie za zgodą Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sylwia Bentkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NiepłodniRazem.pl Sylwia Bentkowska, ul. St. Leszczyńskiego 40a lok 2, 02-496 Warszawa,
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich na stronie internetowej NiepłodniRazem.pl.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany będą udostępnione na stronie internetowej, wskazane w punkcie 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację, w przypadku nie akceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu. W takim przypadku jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta.
 4. Użytkownik Serwisu może kierować wszelką korespondencję oraz reklamację w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu drogą elektroniczną na adres:redakcja@niepłodnirazem.pl lub listownie na adres: NiepodniRazem.pl, ul. Leszczyńskiego 40a lok2, 02-496 Warszawa.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamację, Właściciel Serwisu kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika lub na adres, z którego korespondencja lub reklamacja została wysłana.
 7. Do praw i obowiązków Administratora i Użytkownika, w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla miasta Warszawy.
 8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do ograniczenia praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami prawa.